• Andrian Candu
 • Preşedinte al Parlamentului,
  Vicepreşedinte al Partidului Democrat din Moldova

Proiectul de lege cu privire la tichetele de masă

Proiectul de lege cu privire la tichetele de masă

01 Februarie 2017
Biroului Permanent
al Parlamentului
 
 
În temeiul art.73 al Constituţiei Republicii Moldova şi art.47 din Regulamentul Parlamentului,  se înaintează cu titlu de iniţiativă legislativă proiectul Legii cu privire la tichetele de masă.
 
Anexe:
1.Proiectul legii – 7 file
2.Nota informativă – 2 file.
 
 
Deputat în Parlament
 
Proiect
                                                                                                                                   
LEGE
 
cu privire la tichetele de masă
 
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
 
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
 
Articolul 1. Obiectul de reglementare
Prezenta lege reglementează procedura de emitere, acordare, acceptare şi rambursare a valorii tichetelor de masă, statutul operatorilor, precum şi raporturile dintre operatori, angajatori şi societăţile de alimentaţie publică.
 
Articolul 2. Noţiunile de bază
În sensul prezentei legi, noţiunile de mai jos se definesc după cum urmează:
Tichet de masă – bon de valoare emis de operator în condiţiile prezentei legi, acordat de către angajator salariaţilor, pentru a fi folosit în scopul obţinerii de produse alimentareîn societăţile de alimentaţie publică care au încheiat un contract de prestări servicii cu operatorul;
Operator – persoană juridică care deţine licenţă pentru desfăşurarea activităţii de emitere şi rambursare a valorii tichetelor de masă;
Angajator – persoană fizică sau juridică (inclusiv întreprinderile de stat, autorităţile publice centrale şi locale) care angajează salariaţii în baza contractului individual de muncă;
Societatede alimentaţie publică – persoană juridică care prestează servicii de alimentaţie publică şi/sau care vinde produse alimentare şi care a încheiat un contract de prestări servicii cu operatorul licenţiat în condiţiile prezentei legi
 
Articolul 3. Acordarea tichetelor de masă
(1) Angajatorii sunt în drept să acorde salariaţilor o alocaţie individuală de hrană, sub forma tichetelor de masă, achitând integral operatorului valoarea nominală a acestora, precum şi remuneraţia pentru imprimare şi alte servicii. În cazul cumulului de funcţii, tichetele de masă pot fi acordate numai de către angajatorii unde salariaţii în cauză îşi au locul de muncă de bază.
(2) Condiţiile de acordare a tichetelor de masă de către angajatori - unităţi bugetare se stabilesc de Guvern.
 
Articolul 4. Valoarea nominală a tichetelor de masă
(1) Valoarea nominalăa unui tichet de masă pentru o zi lucrătoare, constituie 45 lei.
 
(2) Valoarea nominală a unui tichet de masă, prevăzută la alin. (1), se indexează anual, dacă este cazul, proporţional cu rata inflaţiei stabilită pe ţară pentru lunile ianuarie-decembrie din anul precedent.
 
Articolul 5. Numărul tichetelor de masă
(1) Numărul total al tichetelor de masă acordate salariatului într-o lună trebuie să fie egal cu numărul de zile lucrate efectiv de acesta pe parcursul lunii precedente.
(2) În sensul alin. (1), nu se consideră zile lucrate efectiv perioadele în care:
a) salariatul se află în concediu de odihnă anual sau în alte concedii plătite sau neplătite;
b) salariatul se află în concediu medical;
c) salariatul este trimis în deplasare de serviciu şi primeşte diurnă;
d) contractul individual de muncă este suspendat.
 
Articolul 6. Utilizarea tichetelor de masă
(1) Tichetele de masă pot fi utilizate doar la societăţile de alimentaţie publică care au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul care le-a emis.
(2) Tichetele de masă pot fi utilizate doar de salariat, la prezentarea actului de identitate sau, după caz, a legitimaţiei de serviciu, vizată la zi.
(3) Este interzisă folosirea tichetele de masă pentru:
a) procurarea altor produse, decât cele alimentare;
b) procurarea articolelor din tutun şi a băuturilor alcoolice;
c) schimb contra mijloacelor băneşti.
 
Articolul 7. Regimul fiscal şi cel aferent altor plăţi obligatorii la bugetul public naţional în cadrul raporturilor dintre operatori, angajatori şi societăţi de alimentaţie publică
(1) În cadrul procesului de emitere, acordare, acceptare şi rambursare a tichetelor de masă, potrivit prezentei legi, controlul asupra respectării legislaţiei fiscale, precum şi a legislaţiei cu privire la contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, îl exercită Serviciul Fiscal de Stat.
(2) Valoarea nominală a tichetelor de masă acordate de către angajator salariaţilor, în conformitate cu prezenta lege, reprezintă un venit din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii,prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi impozit pe venit din salariu.
(3) Valoarea nominală totală a tichetelor de masă achitată operatorului de către angajatori nu reprezintă obiect impozabil cu T.V.A Obligaţia privind T.V.A. va fi calculată, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, pentru remunerarea pentru imprimarea tichetelor de masă (cu excepţia valorii nominale), precum şi pentru remuneraţia pentru serviciile operatorului, conform contractelor încheiate cu angajatorii şi societăţile de alimentaţie publică.
(4) Cheltuielile aferente acordării tichetelor de masă salariaţilor suportate de către angajatori (valoarea nominală totală a tichetelor de masă acordate salariaţilor, remuneraţia pentru imprimare şi alte plăţi pentru serviciile operatorului), conform legii, sunt deductibile în scopurile impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător.
 
 Capitolul II
EMITEREA TICHETELOR DE MASĂ
 
Articolul 8. Operatorul
(1)Activitatea de emitere şi rambursare a valorii tichetelor de masă poate fi desfăşurată exclusiv de către operatorii constituiţi sub formă de societate pe acţiuni sau societate cu răspundere limitată, inclusiv cu investiţii străine, care deţin licenţă de activitate eliberată în conformitate cu prezenta lege şi Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.
(2)Capitalul social vărsat de către operatorieste de cel puţin.
(3)Nu poate fi fondator, acţionar (asociat), administrator al operatorului persoana cu antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, infracţiuni economice sau împotriva proprietăţii.
 
 Articolul 9. Licenţierea operatorului
(1) Activitatea de emitere şi rambursare a valorii tichetelor de masă poate fi desfăşurată numai de operatorii care au obţinut licenţă de activitate în condiţiile Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, precum şi în condiţiile prezentei legi.
(2) Activitatea de emitere şi rambursare a tichetelor de masă nu poate fi desfăşurată de către societăţi comerciale aflate în procedură de insolvabilitate, precum şi cele care la momentul depunerii cererii de eliberare a licenţei se află în procedura de reorganizare sau lichidare.
(3) Pentru obţinerea licenţei, operatorul prezintă, suplimentar la actele prevăzute în Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, următoarele documente şi informaţii:
a) certificatul privind lipsa datoriilor faţă de bugetul public naţional;
b) certificatul privind înregistrarea ca plătitor de TVA;
c) specimen al tichetului de masă, în conformitate cu art. 10;
d) actul de proprietate sau contractul de locaţiune a imobilului, unde se va desfăşura activitatea licenţiată.
e) adeverinţa emisă de către bancă, din care să rezulte că operatorul a deschis un cont sau un sub-cont bancar distinct prin care se vor derula încasările şiplăţile aferente valorilor nominale ale tichetelor de masă;
f) angajamentul operatorului că prin contul sau subcontul bancar distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale tichetelor de masă, nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepţia viramentului bancar;
(4) Societăţile comerciale nu pot fi licenţiate în situaţia în careînregistrează restanţe la bugetul public naţional mai mari de 1.000 de lei. Nu se consideră obligaţii restante:
a)obligaţiile pentru care societăţile comerciale au obţinut înlesniri la plataacestora, aflate în vigoare la data licenţierii;
b)debitele suplimentare şi accesoriile aferente acestora, stabilite de organele de inspecţie fiscală şi care se află în diferite stadii de contestare sau judecată şi pentru care a fost dispusă suspendarea executării, în condiţiile legii;
c)obligaţiile datorate şi neachitate, cuprinse în titluri executorii pentru care instanţele de judecată au dispus suspendarea executării silite.
(5) Societăţile comerciale care solicită licenţă pentru activitatea de emitere şi rambursare a valorii tichetelor de masă trebuie să facă dovada faptului că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcţionare a sistemului tichetelor de masă, şi anume:
 1. asigurarea cu personal, angajat de către operator şi/sau de furnizorii acestuia, şi dotarea cu software şi echipament hardware, precum şi alte instrumente deţinute sau utilizate de către operator şi/sau de către furnizorii acestuia, necesare emiterii tichetelor de masă pe suport hârtie;
 2. utilizarea de suport tehnic special (hârtie pentru imprimat) cu particularităţi distincte care să nu permită falsificarea tichetelor de masă pe suport de hârtie (cel puţin cerneală fluorescentă care îşi schimbă culoarea în cazul în care tichetul de masă este fotocopiat, microlinii care nu se disting la fotocopiere, bandă cu reflexe variabile, codul de bare al operatorului, ce conţine cel puţin următoarele elemente: seria tichetului, data emiterii şi valoarea nominală a acestuia);
 3. existenţa spaţiilor separate necesare producerii, depozitării, ambalării, rambursării şi distrugerii tichetelor de masă pe suport hârtie, în condiţiile în care activitatea este desfăşurată la sediul operatorului. Activitatea în aceste spaţii trebuie să se desfăşoare în condiţiile de siguranţă (cel puţin mijloace tehnice de supraveghere a spaţiilor de producţie şi de depozitare, mijloace tehnice de siguranţă, sisteme de alarmă);
 4. conducerea evidenţei tehnico-operative şi contabile a tichetelor de masă pe suport hârtie distinct de a celorlalte valori materiale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile formularelor tipizate cu regim special;
 5. mijloacele tehnice necesare (reţea de calculatoare) care să permită urmărirea informatizată a fiecărui tichet de masă pe suport hârtie pe tot circuitul său (execuţie/producere, păstrare, eliberare şi utilizare), inclusiv a celor ce urmează să fie distruse, astfel încât să se poată evita sustragerea şi utilizarea frauduloasă a acestora.
 6. mijloacele de transport speciale, deţinutede către operator şi/sau de către furnizorii acestuia, utilizate pentru transportul tichetelor de masă şi asigurarea protecţiei transportului tichetelor de masă pe suport hârtie;
 7. asigurarea transportului tichetelor de masă pe suport hârtie neutilizate, în condiţii de securitate, de către operator şi/sau de către furnizorii acestuia.
 Articolul 10. Tichetul de masă
(1) Tichetele de masă imprimate de operatori trebuie să conţină un număr de serie ce permite individualizarea şi urmărirea acestuia.
(2) Fiecare tichet de masă emis de operator trebuie să conţină:
a) denumirea, sediul, numărul de identificare de stat unic (IDNO) al operatorului;
b) valoarea nominală a tichetului de masă, cu cifre şi litere;
c) data emiterii tichetului de masă;
d) inscripţia privind interdicţia de procurare a articolelor din tutun, a băuturilor alcoolice şi a altor produse, decât cele alimentare;
e) inscripţia privind interdicţia de schimb contra mijloace băneşti;
f) cel puţin 5 semne de protecţie, inclusiv o hologramă cu grad de protecţie cel puţin tridimensional. Tichetele de masă sunt executate prin utilizarea de suport tehnic special (hârtie pentru imprimat) cu particularităţi distincte care să nu permită falsificarea tichetelor de masă, cel puţin cerneală fluorescentă, ce îşi schimbă culoarea în cazul în care tichetul de masă este fotocopiat, microlinii care nu se disting la fotocopiere, codul de bare al operatorului, care conţine cel puţin următoarele elemente: seria tichetului, data emiterii şi valoarea nominală a acestuia);
g) spaţiul utilizat pentru aplicarea ştampilei de către societatea de alimentaţie publică.
(3) Tichetul de masă este valabil în anul calendaristic în care a fost emis, cu excepţia tichetului emis în perioada 1 noiembrie – 31 decembrie, care poate fi utilizat până la data de 31 decembrie a anului următor..
(4) Un tichet de masă poate fi utilizat şi acceptat doar în cadrul termenului de valabilitate al acestuia. La expirarea termenului de valabilitate, tichetul de masă se consideră nevalabil şi nu poate fi utilizat.
(5) În cazul în care preţul produselor alimentare solicitate este mai mic decât valoarea nominală a tichetului de masă, utilizarea acestuia este considerată integrală. Societăţilor de alimentaţie publică li se interzice acordarea unui rest de bani la tichetul de masă.
 
 Capitolul III
 
PROCURAREA ŞI ACORDAREA TICHETELOR DE MASĂ
 
Articolul 11. Procurarea tichetelor de masă
(1) Angajatorii procură tichete de masă de la operator, în baza contractului încheiat cu acesta.
(2) Operatorii sunt obligaţi să transmită angajatorilor lista societăţilor de alimentaţie publică la care pot fi utilizate tichetele de masă.
(3) Tichetele de masă sunt livrate de către operator angajatorului în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii de către operator a valorii nominale a tichetelor de masă, precum şi a remuneraţiei pentru imprimare şi alte servicii, achitate de către angajator. Remuneraţia pentru imprimare nu poate fi mai mică decât cuantumul cheltuielilor de imprimare a tichetelor de masă suportate de operator.
(4) Operatorul este în drept să nu livreze tichete de masă până la achitarea deplină de către angajator a valorii nominale a tichetelor de masă şi a remuneraţiei pentru imprimare şi alte servicii.
(5) Achitarea de către angajatori a valorii nominale a tichetelor de masă şi a remuneraţiei pentru imprimare şi alte servicii se efectuează numai prin transfer bancar.
(6) În termen de 30 zilecalendaristice de la data expirării termenului de valabilitate a tichetelor de masă, angajatorul este în drept să solicite operatorului schimbarea tichetelor neutilizate sau deteriorate cu altele noi, în limita valorii nominale, sau restituirea valorii nominale ale acestora. La emiterea tichetelor, în caz de schimbare a acestora, angajatorul achită operatorului remuneraţia pentru imprimare şi alte servicii.
 
Articolul 12. Acordarea tichetelor de masă
Angajatorii sunt obligaţi să ţină evidenţa tichetelor de masă acordate salariaţilor.
 
 Capitolul IV
 
ACCEPTAREA ŞI RAMBURSAREA VALORII TICHETELOR DE MASĂ
 
Articolul 13. Societăţile de alimentaţie publică
(1) Operatorul este în drept să încheie contracte de prestări de servicii numai cu societăţile de alimentaţie publică definite de prezenta Lege.
(2) Societăţile de alimentaţie publică trebuie să respecte prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică (regulile şi normativele sanitaro-epidemiologice de stat, cerinţele profesionale faţă de personalul angajat) sau, după caz, cu privire la vânzarea produselor alimentare. În caz de încălcare de către societatea de alimentaţie publică a acestor obligaţii, operatorul este în drept să rezilieze contractul de prestări servicii cu aceasta.
(3) Operatorul nu poartă răspundere pentru calitatea serviciilor prestate şi a produselor vândute de societăţile de alimentaţie publică.
 
Articolul 14. Contractul între operator şi societatea de alimentaţie publică
În contractul de prestări servicii, operatorul şi societăţile de alimentaţie publică stabilesc condiţiile şi termenele de acceptare şi rambursare a valorii tichetelor de masă, precum şi remuneraţia pentru serviciile operatorului în legătură cu rambursarea valorii tichetelor de masă.
 
Articolul 15. Acceptarea tichetelor de masă
Societăţile de alimentaţie publică sunt obligate să accepte tichetele de masă emise de operatorii cu care au încheiat contractele de prestări servicii conform art. 14, precum şi să execute următoarele obligaţii:
a) să respecte interdicţiile stabilite la art. 6 din prezenta Lege;
b) să solicite actul de identitate a salariatului sau, după caz, legitimaţia de serviciu vizată la zi;
c) să elibereze salariaţilor produse alimentare, în limita valorii nominale a tichetului de masă prezentat, în baza preţurilor de vânzare afişate, fără a aplica la acestea vreun adaos sau a diminua valoarea nominală a tichetului cu eventualele sumele datorate operatorului;
d) să nu dea rest de bani la tichetul de masă, în cazul în care preţul produselor alimentare solicitate este mai mic decât valoarea nominală a tichetului de masă;
e) să aplice ştampila societăţii de alimentaţie publică pe tichetul de masă;
f) alte obligaţii stabilite de legislaţie şi contractul încheiat cu operatorul.
 
Articolul 16. Rambursarea valorii tichetelor de masă
(1) Societăţile de alimentaţie publică prezintă operatorului tichetele de masă acceptate şi ştampilate, în vederea rambursării valorii lor, nu mai târziu de 2 luni de la expirarea perioadei de valabilitate a acestora.
(2) Operatorul este obligat să ramburseze valoarea nominală a tichetelor de masă în conformitate cu prevederile contractuale, dar nu mai mult de 30 zile de la data recepţionării tichetelor de masă prezentate de către societăţile de alimentaţie publică spre rambursare. Operatorul rambursează societăţilor de alimentaţie publică valoarea nominală totală a tichetelor de masă acceptate de operator, reţinând din aceasta valoarea serviciilor prestate societăţilor de alimentaţie publică, potrivit contractului încheiat între aceştia.
(3) Operatorul este obligat să ramburseze societăţilor de alimentaţie publică valoarea nominală a tuturor tichetelor de masă emise de acesta care sunt valabile la data acceptării lor de către societăţile de alimentaţie publică. Operatorul nu este obligat să ramburseze valoarea nominală a tichetelor de masă deteriorate, precum şi a tichetelor recepţionate de la societăţile de alimentaţie publică după expirarea a două luni de la data expirării perioadei lor de valabilitate.
(4) Rambursarea de către operatori a valorii nominale a tichetelor de masă, cu reţinerea valorii serviciilor prestate societăţilor de alimentaţie publică, se efectuează numai prin transfer bancar.
 
Articolul 17. Evidenţa şi păstrarea tichetelor de masă
(1) Operatorii sunt obligaţi să ţină evidenţa tichetelor de masă emise, cu înregistrarea numerelor de serie a acestora.
(2) Din motive de siguranţă, tichetele de masă acceptate de societăţile de alimentaţie publică şi a căror valoarea fost rambursată de operator vor fi înregistrate ca fiind primite de către operator şi vor fi distruse.
 
 Capitolul V
 
CONTROLUL ASUPRA ACTIVITĂŢII OPERATORILOR
 
Articolul 18. Utilizarea mijloacelor obţinute de operator
Soldul conturilor bancare ale operatorului trebuie să fie cel puţin egal cu valoarea nominală a tichetelor de masă aflate în circulaţie. Tichetele de masă în circulaţie sînt acele emise de operator şi nerambursate de acesta.
 
Articolul 19. Auditul extern
Rapoartele financiare anuale ale operatorului sunt supuseunui audit anual extern efectuat de către o societate de audit sau de către un auditor întreprinzător individual, care deţine licenţă pentru activitate de audit.
 
Articolul 20. Sistarea temporară şi retragerea licenţei operatorului
(1) Sistarea temporară a licenţei se efectuează în conformitate cu Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. Licenţa poate fi sistată temporar şi în cazul în care operatorul nu respectă prevederile art. 18.
(2) Sistarea temporară a licenţei are drept efect interzicerea emiterii unor noi tichete de masă. Operatorul este obligat să ramburseze societăţilor de alimentaţie publică valoarea nominală a tichetelor de masă emise anterior.
(3) Retragerea licenţei se efectuează în conformitate cu Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. Licenţa poate fi retrasă şi în cazul în care instanţa de judecată a emis o hotărâre de intentare a procesului de insolvabilitate sau de încetare a activităţii operatorului.
 
Articolul 21. Consecinţele retragerii licenţei operatorului
(1) În caz de retragere a licenţei, operatorul este obligat să înştiinţeze în scris angajatorii şi societăţile de alimentaţie publică despre acest fapt, în termen de 10 zile de la data rămînerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti privind retragerea licenţei. De la data primirii înştiinţării angajatorii nu sunt în drept să acorde salariaţilor, iar societăţile de alimentaţie publică să accepte tichetele de masă emise de operator.
(2) Operatorul este obligat să ramburseze societăţilor de alimentaţie publică valoarea nominală a tichetelor de masă emise, acceptate de societăţile de alimentaţie publică până la primirea înştiinţării conform alin. (1).
(3) Operatorul este obligat să restituie angajatorilor valoarea nominală a tichetelor de masă emise şi neutilizate la data primirii de către angajatori a înştiinţării conform alin. (1).
Capitolul VI
 
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
 
Articolul 22.
(1)Este interzis angajatorilor, la oferirea tichetelor de masă, să reducă salariul angajaţilorbeneficiari de tichete de masă.
(2)Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi:
a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
c) va elabora şi va aproba normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
d) va stabili anual valoarea nominală minimă a unui tichet de masă, proporţional cu rata inflaţiei din anul precedent.
(e)va elabora legislaţia conexă cu privire la sancţiunile aplicabile la încălcarea prezentei Legi.
(3) Pentru primul an de aplicabilitate a prezentei Legi, tichetele de masă au valoarea nominală fixă, prevăzută de art. 4 alin. (1). Pentru perioadele următoare, Guvernul, studiind impactul asupra sistemului bugetar-financiar naţional şi asupra dezvoltării socio-economice a populaţiei, analizând sugestiile părţilor implicate, va stabili limitele minime şi maxime ale valorii nominale a tichetelor de masă.
 
Articolul 23.
Prezenta lege intra în vigoare la data publicării.

 PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Notă informativă
la proiectul de lege privind tichetele de masă
 
Tichetele de masă sunt instrumente de politică socială folosite de către companii pentru a oferi beneficii extra salariale angajaţilor lor.
Sistemul tichetelor de masă este practicat la nivel internaţional în state precum Franţa, Belgia, Cehia, Elveţia, Italia, Polonia, Spania etc., în unele ţări având o tradiţiede peste 50 de ani,sistemul dovedindu-se a fi foarte eficient datorită tratamentului fiscal favorabil şi a avantajelor sociale şi economice de care se bucură toate părţile implicate: angajatorii, angajaţii, operatorii şi statul.
Utilizarea lor este asociată cu o mărire a productivităţii, îmbunătăţirea sănătăţii salariaţilor, precum şi cu un consum ridicat la nivel de populaţieşi colectare suplimentară de TVA la nivel macroeconomic. Statul trebuie să susţină acordarea de tichete de masă pentru că acestea contribuie la descurajarea muncii nedeclarate, sprijină activitatea economică, menţinerea şi crearea de noi locuri de muncă.
Tichetele de masă sunt un instrument valoros pentru motivarea angajaţilor şi sprijinirea mediului de afaceri.
În cazul angajatorilor, tichetele de masă sunt un mecanism de micşorare a taxelor plătite la stat, o metodă de manifestare a responsabilităţii sociale şi un instrument motivaţional, în timp ce pentru angajaţi, tichetele de masă reprezintă o creştere a puterii de cumpărare, un mijloc de motivaţie şi un mijloc de îmbunătăţire a calităţii vieţii şi sănătăţii.
Valoarea nominală a unui tichet de masă constituie 45 lei, fiind subiect al indexării anuale, proporţional cu rata inflaţiei stabilită pe ţară pentru lunile ianuarie-decembrie din anul precedent.
Formula prin care a fost stabilită valoarea unui tichet de masă rezidă din valoarea coşului minim de consum, care conform datelor statistice pentru primul semestru din 2016 reprezintă suma de1813,7 lei, din care ponderea coşului alimentar (cheltuieli pentru achiziţionarea produselor alimentare) reprezintă 50% (906,85 lei). Conform Hotărârii de Guvern nr. 426 din  26.04.2004, numărul mediu de zile lucrătoare reprezintă 21.1 zile, astfel raportate, luând în considerare rata anuală a inflaţiei de 4.5 la sută conform Băncii Naţionale a Moldovei obţinem 45 lei.
Printre cele mai importante caracteristici ale tichetelor de masă este faptul că numărul tichetelor transmise salariatului este acelaşi cu numărul zilelor lucrate efectiv luna anterioară. De asemenea, tichetele de masă nu sunt transmisibile, dreptul de a le utiliza fiind deţinut exclusiv de salariat. Aceste tichete pot fi utilizate doar cu scopul de a cumpăra produse alimentare, excluzând băuturile alcoolice şi articolele de tutun.Este important de menţionat că se interzice schimbul tichetelor de masă contra mijloacelor băneşti.
Tichetele au cel puţin 5 semne de protecţie,cu particularităţi distincte care să nu permită falsificarea lor. Tichetul de masă este valabil în anul calendaristic în care a fost emis, cu excepţia tichetului emis în perioada 1 noiembrie – 31 decembrie, care poate fi utilizat până la data de 31 decembrie a anului următor. În cazul în care preţul produselor alimentare solicitate este mai mic decât valoarea nominală a tichetului de masă, utilizarea acestuia este considerată integrală. Societăţilor de alimentaţie publică li se interzice acordarea unui rest de bani la tichetul de masă.
Tichetele de masă pot fi utilizate în societăţile de alimentaţie publică (cantină, restaurant, bufet etc.), super/hypermarket-uri şi alte asemenea entităţi care sunt în raporturi contractuale cu operatorii, doar pentru a cumpăra produse alimentare.
În condiţiile în care 50% din coşul minim de consum în Republica Moldova sunt direcţionate spre achiziţionarea produselor alimentare, tichetele de masă au un rol deosebit de important pentru beneficiari, întrucât contribuie la creşterea puterii de cumpărare a acestora pentru una dintre cele mai importante categorii de cheltuieli.
Din punct de vedere al avantajelor financiare percepute de către angajatori, deductibilitatea cheltuielilor, scutirile de taxe şi optimizarea costurilor sunt considerate drept beneficii considerabile pentru dezvoltarea afacerilor.
De asemenea, tichetele de masă sunt considerate de companii un instrument remarcabil pentru a motiva salariaţii şi o modalitate de a creşte veniturile şi puterea de cumpărare a angajaţilor. Alte avantaje includ creşterea standardului de viaţă, îmbunătăţirea performanţelor şi încurajarea adoptării unor obiceiuri alimentare mai sănătoase.
Considerăm că introducerea tichetelor de masă vor aduce mari beneficii şi dezvoltării economiei naţionale, prin creşterea puterii de cumpărare a angajaţilor, mărirea veniturile la bugetul de stat din colectarea TVA, reducerea muncii la negru, dezvoltarea sectorului comerţului cu alimente, precum şi reducerea economiei subterane .
 
Deputat în Parlament

Pentru mai multe detalii accesaţi aici -  https://www.youtube.com/watch?v=lr_f7nI4sXU&feature=youtu.be
 
 • Contact

 • Parlamentul
  Republicii Moldova


  MD 2004, Republica Moldova,
  Chisinau, bd. Stefan cel Mare, 162.
  tel.: (373 22) 234404
  fax: (373 22) 268125
 • Partidul Democrat
  din Moldova


  MD 2001, Republica Moldova,
  Chisinau, str. Tighina 32.
  Tel.: (+373 22) 278229
  Fax: (+373 22) 278230
© Copyright Andrian Candu. Toate drepturile rezervate.