• Andrian Candu
 • Preşedinte al Parlamentului,
  Vicepreşedinte al Partidului Democrat din Moldova

Foaie de parcurs privind agenda de reforme prioritare (până la 31 iulie 2016)

Foaie de parcurs privind agenda de reforme prioritare (până la 31 iulie 2016)

11 Martie 2016
Foaia de parcurs reprezintă o listă consolidată de măsuri, angajamente şi termene de implementare a acţiunilor în vederea depăşirii provocărilor constatate în Concluziile Consiliului Uniunii Europene pentru Afaceri Externe din 15 februarie 2016 şi a celor semnalate de alţi parteneri de dezvoltare, răspunzând totodată aşteptărilor cetăţenilor Republicii Moldova. Aceste reforme sunt necesare pentru a asigura stabilitatea în ţară, pentru a relua cooperarea cu FMI şi alţi parteneri, precum şi în scopul accelerării procesului de implementare a Acordului de Asociere RM-UE.
 
Elaborarea Foii de parcurs a fost recomandată de Comisarul J. Hahn în cadrul întrevederii cu Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene A. Galbur în contextul scrisorii adresată de Prim-ministrul P. Filip Preşedintelui Comisiei Europene, J-C. Junker (5 februarie).
 
Foaia de parcurs vine cu un răspuns dinamic şi angajat la criza social-politică şi economică curentă şi nu substituie strategiile şi politicile existente care vizează relaţiile RM-UE. Scopul imediat al acesteia îl constituie stabilirea unui fundament instituţional şi legislativ solid, precum şi mobilizarea voinţei politice necesare şi a susţinerii externe pentru reformele critice care trebuie întreprinse.
 
În ceea ce priveşte perioada de realizare, trebuie să se ţină seama de faptul că unele dintre legi sunt deja incluse în ordinea de zi a Parlamentului şi vor fi discutate în scurt timp, iar altele sunt în curs de elaborare şi vor fi prezentate spre adoptare în săptămânile următoare. Executivul şi legislativul şi-au asumat angajamentul de a îndeplini un număr cât mai mare din măsurile prevăzute, până la sfârşitul lunii iulie 2016. În acelaşi timp, este planificată implementarea anumitor măsuri înainte de reuniunea Consiliului de Asociere programată pentru 14 martie.
 
Acţiunile prioritare includ printre altele următoarele:
 
Buna Guvernare şi Statul de Drept
Consolidarea stabilităţii, independenţei şi eficacităţii instituţiilor ce garantează principiile democraţiei şi statului de drept prin:
 
 1. Combaterea corupţiei
 
 1. Parlamentul va adopta setul de legi privind integritatea, inclusiv:
 • Legea privind Comisia Naţională de Integritate;
 • Legea privind declararea averilor şi intereselor, care extinde cercul subiecţilor şi obiectelor declarării averilor şi intereselor.
Martie-Mai 2016
 1. Parlamentul va adopta setul de legi privind integritatea, inclusiv:
 • Legea cu privire la integritatea în sectorul public şi a cadrului legislativ conex legii;
 • Modificarea Legii nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrităţii profesionale la principiile de constituţionalitate şi introducerea evaluării integrităţii instituţionale.
Aprilie-Iulie  2016
 1. Parlamentul va adopta legislaţia privind delimitarea competenţelor între instituţiile cu competenţe în combaterea corupţiei:
 • Legea privind corelarea şi delimitarea mandatelor Comisiei Naţionale de Integritate de alte organe ale administraţiei publice în competenţe de constatare, sancţionare contravenţională şi de urmărire a averilor obţinute din surse care diferă substanţial de veniturile şi averea declarată;
 • Legea cu privire la delimitarea mandatului Centrului Naţional Anticorupţie de urmărire penală de cele ale Ministerului Afacerilor Interne şi Procuraturii Generale;
Iulie 2016
 1. Ministerul Justiţiei va elabora legislaţia în scopul incriminării utilizării contrar destinaţiei şi delapidării fondurilor europene şi internaţionale, precum şi a situaţiilor de conflict în domeniul utilizării fondurilor europene şi internaţionale, conform prevederilor Convenţiei privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene şi altor convenţii internaţionale în materie.
Martie-Aprilie 2016
 1. Ministerul Justiţiei va elabora iniţiative de anticorupţie şi de reformare a Centrului Naţional Anticorupţie, în concordanţa cu noua lege a procuraturii, legea cu privire la Centrul Naţional de Integritate şi a Legii cu privire la declararea averilor şi intereselor.
Martie-Aprilie 2016
 1. Ministerul Justiţiei va elabora legi de specialitate cu privire la procuratura anticorupţie şi la procuratura de combatere a criminalităţii organizate şi a cauzelor speciale, în conformitate cu concepţia de reformare a Procuraturii şi a noii legi a Procuraturii.
Mai 2016
 1. Centrul Naţional Anticorupţie va prelungi termenul de implementare al Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru 2016.
Martie 2016
 1. Centrul Naţional Anticorupţie va elabora fişierului electronic pentru integritatea profesională şi programul pentru probele electronice.
Mai 2016
 1. Comisia Naţională de Integritate va implementa sistemul on-line de depunere a declaraţiei de avere şi de interese şi va pregăti a personalului.
Iulie 2016
 
 1. Reforma administraţiei publice
 
 1. Cancelaria de stat va asigura funcţionarea şi organizarea şedinţelor Consiliului naţional pentru reforma administraţiei publice.
Martie 2016
 1. Cancelaria de stat va actualiza şi aproba Foaia de Parcurs/Strategia privind Reforma Administraţiei Publice, prin consultare cu societatea civilă şi partenerii de dezvoltare, inclusiv pe baza rezultatelor studiului SIGMA.
Aprilie 2016
 1. Cancelaria de stat va lansa un studiu independent privind capacitatea instituţională a Cancelariei de stat (analiză funcţională, procesele de afaceri, rolul de coordonare etc.)
Martie 2016
 1. Cancelaria de stat va elabora Planul de Acţiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021.
Iulie 2016
 
 1. Consolidarea transparenţei finanţării partidelor şi responsabilitatea candidaţilor aleşi
 1. Ministerul Justiţiei va asigura drepturile partidelor politice la înregistrare şi funcţionare.
 •  
 1. Guvernul va asigura în Legea Bugetului de Stat pentru anul 2016 fonduri pentru finanţarea partidelor politice.
Martie 2016
 1. Comisia Electorala Centrală va elabora mecanisme de monitorizare publică şi evaluare a respectării cadrului normativ de către subiecţii implicaţi în finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale
Mai-Iulie 2016
 
 1. Comisia Electorală Centrală va identifica deficienţele  şi lacunele existente în legislaţia electorală, va elabora propunerile de modificare a Codului electoral şi a legislaţiei conexe, în cadrul grupului de lucru interinstituţional creat prin dispoziţia preşedintelui CEC cu nr. 35-a din 11 septembrie 2015.
Iunie 2016
 
 1. Libertatea mass-media
 
 1. Parlamentul va adopta modificări la Codul Audiovizualului cu scopul de a exclude monopolul în mass-media, limitând posibilitatea de a deţine mai mult de două licenţe de emisie.
Martie 2016
 1. Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Guvernul şi Parlamentul vor elabora şi adopta proiectele de modificare şi completare a legislaţiei naţionale, în special a Codului audiovizualului, în vederea introducerii unor concepte privind măsurarea audienţelor şi a cotelor de piaţă în scopul creării unor condiţii concurenţiale viabile, în conformitate cu practica ţărilor membre ale Uniunii Europene, inclusiv în vederea evitării întreruperii intenţionate a emisiei mijloacelor mass-media de opoziţie.
Aprilie-Iunie 2016
 1. Parlamentul va adopta cadrului legislativ pertinent care va permite dezvoltarea pieţei media autohtone, radiodifuzorilor naţionali şi promovarea produsului autohton conform expertizelor Consiliului Europei şi OSCE.
Iulie 2016
 
 1. Reforma în Sectorul Justiţiei, în special reformele care asigură independenţa, eficacitatea, transparenţa şi responsabilitatea instituţiilor judiciare şi celor de forţă:
 
 1. Ministerul Justiţiei va numi membrii Colegiului Disciplinar al Judecătorilor conform Legii nr. 178 din 25.07.2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor şi Regulamentul privind selectarea reprezentanţilor societăţii civile în Colegiul disciplinar al judecătorilor, aprobat prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 91 din 01.02.2016
Martie 2016
 1. Parlamentul va adopta în prima lectură proiectul de lege de reorganizare a sistemului judecătoresc (harta judecătorească)
Martie-Aprilie 2016
 1. Parlamentul va adopta modificări Legii cu privire la statutul judecătorilor.
Martie-Aprilie 2016
 1. Parlamentul va adopta unele modificări la Codul penal, Codul de Procedură Penală şi la Codul de Executare, pentru excluderea cazurilor de plasare în arest a persoanelor în vârstă de până la 18 ani care pot fi reeducaţi.
Martie-Aprilie 2016
 1. Guvernul va adopta proiectul de modificare a Constituţiei RM în partea ce ţine de termenul iniţial de numire a judecătorilor şi selectarea judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, precum şi în vederea precizării rolului Consiliului Superior al Magistraturii în procesul de autoadministrare a sistemului judecătoresc, componenţei şi competenţelor acestuia.
Martie 2016
 1. Guvernul va adopta proiectul de lege de amendare a legii cu privire la avocatură, prin sporirea transparenţei în procesul de accedere in profesia de avocat, sporirea responsabilităţii şi garantarea răspunderii avocaţilor prin asigurarea financiară.
Martie 2016
 1. Guvernul va adopta proiectul de lege privind reducerea marjei de discreţie a judecătorilor în procedurile civile, penale şi contravenţionale.
Martie 2016
 1. Ministerul Justiţiei va elabora şi propune pentru consultare publică strategii de modernizare a sistemului de probaţiune şi penitenciar.
Mai 2016
 
 1. Reforma serviciului Procuraturii
 
 1. Parlamentul va trimite Legea cu privire la Procuratură, adoptată în versiunea avizată de Comisia de la Veneţia, spre promulgare Preşedintelui Republicii Moldova.
Martie 2016
 1. Guvernul va iniţia procedura de modificare a Constituţiei, cu privire la reforma Procuraturii (art. 124 şi 125 din Constituţie).
Martie 2016
 1. Guvernul va adopta cadrul conex Legii cu privire la Procuratură în versiunea aprobată de grupul de lucru pentru reformă în sectorului justiţiei.
Aprilie 2016
 
Dezvoltarea Economică şi asigurarea unei economii de piaţă funcţionale
 
 
 1. Reluarea negocierilor întru semnarea Acordului de cooperare cu Fondul Monetar Internaţional
 
 1. Banca Naţională se va consulta cu FMI privind măsurile care trebuie luate ca urmare a rapoartelor de audit pentru cele două bănci aflate sub supraveghere specială.
Martie – Aprilie 2016
 1. Banca Naţională va elabora un Plan de Acţiuni în urma recomandărilor/constatărilor auditului pentru cele două bănci aflate sub supraveghere specială.
Martie - Aprilie 2016
 1. Finalizarea procesului de audit pentru a treia bancă sub supraveghere specială.
Martie-Aprilie 2016
 1. Banca Naţională va elabora un Plan de Acţiuni în urma recomandărilor/constatărilor auditului pentru a treia bancă sub supraveghere specială.
Aprilie 2016
 1. Guvernul va întreprinde toate măsurile necesare pentru a lansa negocierile privind un nou acord de cooperare cu FMI (Memorandum al politicilor economice şi financiare)
Aprilie – Mai 2016
 1. Negocierea şi semnarea de către Guvern a unui acordului de cooperare cu FMI.
Iunie 2016
 
 1. Asigurarea independenţei şi competenţelor de supraveghere ale Băncii Naţionale şi ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 1. Parlamentul va finaliza concursul pentru selectarea candidatului la funcţia de Guvernator al BNM într-un mod transparent şi va desemna un nou Guvernator al BNM.
Martie 2016
 1. Parlamentul va numi membri noi în conducerea BNM în vederea suplinirii posturilor vacante (doi viceguvernatori şi patru membri independenţi în Consiliul de Supraveghere a BNM.
Martie-Aprilie 2016
 1. Parlament va adopta pachetului financiar-bancar (modificări la Legile cu privire la BNM şi CNPF, proiectul # 14) agreat cu Banca Mondială şi FMI.
Martie 2016
 1. Banca Naţională şi Parlamentul (cu suportul FMI) va asigura contractarea unei evaluări independente internaţionale a procesului de supraveghere bancar a BNM.
Iulie 2016
 1. BNM va elabora un plan de acţiuni pentru implementarea recomandărilor Programului de Evaluare a Sectorului Financiar (FSAP).
Martie 2016
 1. Banca Naţională va elabora şi consulta cu FMI cadrul legal, instituţional, regulator privind stabilitatea financiară – instrumente legale pentru crizele bancare sistemice (legislaţia bridge bank).
Mai 2016
 1. Parlamentul va adopta legislaţia privind instrumentele legale pentru crizele bancare sistemice (legislaţia bridge bank).
Iunie-Iulie 2016
 1. Banca Naţională să elaboreze (cu suportul FMI) legislaţia specială privind depozitarul central.
Martie - Mai 2016
 
 1. Asigurarea unei investigaţii minuţioase şi imparţiale privind cazurile de fraudă depistate în sistemul bancar în 2014, cu obiectivul de restabilire a fondurilor deviate şi pentru a-i aduce pe cei responsabili în faţa justiţiei.
 1. BNM va oferi tot suportul necesar investigaţiei Kroll cu scopul de a recupera fondurile deturnate.
În curs de desfăşurare
 1. Procuratura Generală va asigura avansarea în timp util a cazurilor în instanţele de judecată şi executarea rapidă a cererilor de asistenţă juridică internaţională expediate în adresa autorităţilor competente din Letonia, Federaţia Rusă şi Statele Unite ale Americii.
În curs de desfăşurare
 
 1. Restabilirea unui mediu de afaceri şi  investiţional atractiv şi stabil.
 1. Parlamentul va modifica cadrul legislativ existent în vederea îmbunătăţirii mediului de afaceri, inclusiv:
 2. Modificarea Legii nr.451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător;
 3. Modificarea Legii nr.235-XVI din 20.07.2006 cu  privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător;
 4. Proiectul de lege privind modificarea Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător şi a Legii privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
 5. Proiectul de lege privind modificarea Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (art. 2, 4, 5 şi 7) şi a Legii privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător;
 6. Legea metrologiei;
 7. Legea cu privire la standardizare.
Martie-Aprilie 2016
 1. Ministerul Economiei va elabora legislaţia secundară necesară referitoare la legile adoptate recent:
 2. Legea cu privire la monitorizarea pieţei;
 3. Legea cu privire la drepturile consumatorilor şi încheierea contractelor;
 4. Legea metrologiei;
 5. Legea cu privire la standardizare.
Aprilie – Mai 2016
 1. Relansarea de către Guvern a procesului de privatizare.
În curs de desfăşurare
 1. Ministerul Economiei va actualiza foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii în Republica Moldova.
Martie 2016
 1. Ministerul Economiei va elabora iniţiativa legislativă privind stabilirea caracterului consultativ pentru controalele de stat efectuate la întreprinderile mici şi mijlocii pe parcursul a 3 ani de la înfiinţarea întreprinderilor în cauză.
Martie 2016
 1. Guvernul va lansa şi efectua un studiu privind sondajul de inspecţie (cu privire la fezabilitatea tuturor autorităţilor publice responsabile cu atribuţii de control ale statului).
Martie – Mai 2016
 1. Guvernul va consolida capacităţile Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, prin numirea directorului ANSA.
Martie 2016
 1. Guvernul va aproba noua Strategie Naţională de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru 2016-2020.
Martie 2016
 1. Guvernul va aproba Planului de acţiuni pentru 2016-2018 privind implementarea Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru 2013-2018.
Martie 2016
 1. Ministerul Economiei va elabora proiectul de lege cu privire la întreprinderile de stat şi cele municipale cu scopul de a ajusta normele de gestionare corporativă la cele mai bune practici de management ale proprietăţii publice.
Aprilie 2016
 
 1. Sporirea transparenţei şi condiţiilor investiţionale  în sectorul energetic
 
 1. Parlamentul va adopta legile noi privind energia electrică şi gazele naturale în corespundere cu pachetul III energetic (Directivele 2009/72/EC şi 2009/73/EC).
Martie 2016
 1. Ministerul Economiei va semna contracte noi de furnizare a energiei electrice în condiţii mai favorabile, începând cu 01.04.2016.
Aprilie 2016
 1. Agenţia Naţională de Reglementare în Energetică va stabili mecanismul de recuperare a abaterilor tarifare acumulate în sectorul energiei electrice şi va asigura implementarea acestuia.
Aprilie 2016
 1. Parlamentul  şi Guvernul va lansa consultări cu Comunitatea Energetică şi partenerii pentru dezvoltare pentru o evaluarea independentă externă a Agenţiei Naţionale de Reglementare în Energetică, competenţelor şi capacităţilor acesteia în vederea consolidării independenţei Agenţiei.
Martie 2016
 1. Agenţia Naţională de Reglementare în Energetică va elabora şi va adopta o foaie de parcurs privind liberalizarea pieţelor de gaze şi energie electrică în vederea informării în mod corespunzător a populaţiei, operatoriilor şi a altor părţi interesate cu privire la termenele şi etapele care urmează a fi parcurse.
Martie-Aprilie 2016
 
 1. Consolidarea dialogului cu societatea civilă
 
 1. Guvernul va relansa mecanismul de cooperare cu societatea civilă cu titlu permanent.
 1.  
 1. Revizuirea mecanismului de cooperare a Parlamentului cu societatea civilă şi crearea unei noi platforme de lucru pentru societatea civilă cu comisiile permanente ale Parlamentului la etapa de elaborare a legilor.
Martie 2016
 1. Adoptarea legii „2 %” (modificări la Legea privind ONG-urile şi la Codul fiscal care ar permite contribuabililor să redirecţioneze până la 2% din taxele care urmează să fie plătite la bugetul de stat, către ONG-uri) ca o măsură pentru a sprijini suplimentar activitatea societăţii civile.
Aprilie-Mai 2016
 
 1. Accelerarea implementării  Acordului de Asociere UE-Republica Moldova, inclusiv capitolul cu DCFTA
 1. Implementarea de către Guvern a unui calendar privind lichidarea restanţelor în procesul de implementare a AA/DCFTA.
Martie 2016
 1. Elaborarea de către Guvern unei foi de parcurs pentru asigurarea implementării DCFTA pe întreg teritoriul ţării.
Martie 2016
 1. Îmbunătăţirea coordonării instituţionale între Guvern şi Parlament în vederea asigurării armonizării eficiente a legislaţiei naţionale în conformitate cu angajamentele asumate în AA/DCFTA.
Martie-Aprilie 2016
 1. Agregarea de către Guvern şi Parlament a instrumentelor de monitorizare ce vizează procesul de armonizare legislativă în baza Programului Legislativ de transpunere a angajamentelor din AA/DCFTA.
Martie-Aprilie 2016
 
 
 
 
 • Contact

 • Parlamentul
  Republicii Moldova


  MD 2004, Republica Moldova,
  Chisinau, bd. Stefan cel Mare, 162.
  tel.: (373 22) 234404
  fax: (373 22) 268125
 • Partidul Democrat
  din Moldova


  MD 2001, Republica Moldova,
  Chisinau, str. Tighina 32.
  Tel.: (+373 22) 278229
  Fax: (+373 22) 278230
© Copyright Andrian Candu. Toate drepturile rezervate.